Tandläkarnas löner

Tandläkarnas totallöner utgörs av uppgiftsrelaterad lön, tillägg för arbetserfarenhet, individuella tillägg, åtgärdsarvoden och eventuella ersättningar för mertidsarbete och jourer.

Tandläkare på sin jobb
Bild:Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä

Arbetstid

En tandläkares arbetstid är 38 timmar och 15 minuter per vecka. Arbetstiden är indelad i klinisk och icke-klinisk arbetstid.

Uppgiftsrelaterad lön

Den uppgiftsrelaterade lönen för tandläkare bestäms av om personen är odontologie studerande, tandläkare med begränsad legitimation, legitimerad hälsocentraltandläkare, specialtandläkare eller övertandläkare.

Individuellt tillägg och tillägg för arbetserfarenhet

Förutom den uppgiftsrelaterade lönen kan till den anställda betalas ett individuellt tillägg till exempel enligt arbetets svårighetsgrad enligt arbetsgivarens övervägande. Tillägg för arbetserfarenhet bestäms utifrån längden på sådan arbetserfarenhet som på väsentligt sätt gagnar skötseln av uppgiften.

Åtgärdsarvoden

Utöver den uppgiftsrelaterade lönen utbetalas ett åtgärdsarvode till tandläkare i patientarbete. Åtgärdsersättningen är i medeltal 1000–2500 euro i månaden.

Mertidsarbete

Utöver den regelbundna arbetstiden kan tandläkaren utföra på förhand överenskommet mertidsarbete. Mertidsarbetet utförs på tid som överstiger 38 timmar och 15 minuter. Vid mertidsarbete betalas ett besöksarvode för varje patient. För åtgärdsarvodena utbetalas förhöjningar.

Veckosluts- och vardagsjour

Under jourtid betalas förhöjda åtgärdsarvoden samt besöksarvode för varje patient. För varje jourtimme betalas oförhöjd timlön eller ges en timme ledigt under ordinarie arbetstid.

Beloppen av tandläkarnas uppgiftsrelaterade löner vid hälsovårdscentraler och därtill kommande olika tillägg specificeras i bilaga 2 till det kommunala tjänstekollektivavtalet på Kommunarbetsgivarnas webbplats (kräver Flash Player).

Mer löneuppgifter för tandläkare hittar du även i kommunarbetsgivarnas Lönestatistik från år 2018 och till exempel i Finlands Tandläkarförbunds medlemstjänster.